"آیا مى دانستید که ...؟

6. آیا می دانستی که زهر مار کبری بیش تر برروی مراکز تنفسی اثر کرده و باعث خفگی صید می‌شود!


7. آیا می دانستی که شاهنامهفردوسی ۷۵۰۰۰ بیت دارد!


8. آیا می دانستی که جنین بعد از هفته هفدهم خواب هممی تواند ببیند!


9. آیا می دانستی که گربه و سگ هر کدام پنج گروه خونی دارند و انسانچهار گروه!


10. آیا می دانستی که روباه ها همه چیز را خاکستری می بینند!


11. آیامی دانستی که اسب ها در مقابل گاز اشک آور مصون اند!


12. آیا می دانستی که زرافهایستاده وضع حمل می‌کند و نوزادش از فاصله ۱۸۰ سانتی متری به زمین میفتد!


13. آیامی دانستی که ۱۳۰۰ کره زمین در سیاره مشتری جای می گیرد!


14. آیا می دانستی کهگرده گل هرگز فاسد نمی شود و از محدود مواد طبیعی است که تا زمان نا محدودی باقی میماند!


15. آیا می دانستی که ۸۵% گیاهان در اقیانوس ها رشد می کنند!


16. آیا می دانستی که اولین تمبر جهان در سال ۱۸۴۰ در انگلستان به چاپ رسید!


17. آیامی دانستی که سریع ترین پرنده شاهین است و می تواند با سرعت ۲۰۰ کیلومتر در ساعت پروازکند!


18. آیا می دانستی که اولین اتومبیل را مظفرالدین شاه قاجار وارد ایران کرد!


19. آیا می دانستی که قدرت بینایی جغد ۸۲ برابر قدرت دید انسان است!


20. آیا می دانستیکه در شیلی منطقه ی صحرایی وجود دارد که هزاران سال است در آن باران نباریده است!


21. آیا می دانستی هر ۵۰ ثانیه یک نفر در دنیا به بیماری ایدز مبتلا می شود!


22. آیامی دانستی که وزن اسکلت انسان بالغ سیزده تا پانزده کیلوگرم است!


23. آیا می دانستی کهخرس قطبی هنگامی که روی دو پا می‌ایستد حدود سه متر است!


24. آیا میدانستی زرافهمی تواند با زبانش گوش هایش را تمیز کند!


25. آیا می دانستی خرگوش و طوطی تنها حیواناتیهستند که می‌توانند بدون برگشتن اشیا پشت سر خود را ببینند!


26. آیا می دانستی کهاگر همه یخ های قطب جنوب آب شود بر سطح آب اقیانوس ها هفتاد متر اضافه می شود و دراین صورت یک چهارم خشکی های کره زمین زیر آب می رود!


27. آیا می دانستی که کبد یا جگرتنها عضو داخلی بدن است که اگر با عمل جراحی قسمتی از آن برداشته شود دوباره رشدمی کند!


28. آیا می دانستی که میزان انرژی که خورشید در یک ثانیه تولید می کند، برایتولید برق مورد نیاز تمام کشورهای جهان به مدت یک میلیون سال کافی است!


29. آیامی دانستی که در نقوش دیوار نگارهای همدان متعلق به دوازده هزار سال پیش صلیب شکستهنازی ها دیده می شود!


30. آیا می دانستی هر عنکبوت تار ویژه خود را دارد و هیچ گاهتارهای آن ها به هم شبیه نیستند!


31. آیا می دانستی که اگر در یک سال هیچ یک از نسل هاییک جفت مگس نر و ماده از بین نروند، حجم مگس های متولد شده با حجم کره زمین برابرمی شود!


32. آیا می دانستی که رودی در کامبوج شش ماه سال از شمال به جنوب و شش ماهدیگر سال از جنوب به شمال جریان دارد!


33. آیا می دانستی که خورشید روزانه معادلصدوبیست وشش هزار میلیارد اسب بخار انرژی به زمین می‌فرستد !


34. آیا می دانستی که سریع ترین عضله بدن انسان زبان است!


35. آیا می دانستی که شبکه چشم ۱۳۵ میلیون سلول احساس دارد که مسوولیت گرفتن تصاویرو تشخیص رنگ ها را بر عهده دارد!


36. آیا می دانستی که بدن انسان پنجاه هزار کیلومتررشته عصبی دارد!


37. آیا می دانستی که در برج ایفل دو میلیون و نیم پیچ به کار رفتهاست!


38. آیا می دانستی طول رگ های بدن انسان پانصد و شصت هزار کیلومتر است!


39. آیامی دانستی که زیباترین مجسمه تاریخ ایران مجسمه برنزی نادر شاه افشار است!


40. آیامی دانستی که هشت پا با وجود داشتن بدنی بزرگ می تواند از سوراخی به قطر پنجسانتی متر عبور کند!


41. آیا می دانستی که تنها موجودی که می تواند به پشت بخوابد انساناست!
 

42. آیا می دانستی چشم سالم انسان می تواند ده میلیون رنگ را مختلف را ببیند وآن ها را از یکدیگر تمیز دهد!


43. آیا می دانستی که فیل بالغ در روز بطور متوسط دویستو بیست کیلوگرم غذا و دویست لیتر آب مصرف می کند!


44. آیا می دانستی که ایرانیاناولین بار نمایش های همگانی (تئاتر) را اجرا نموده اند و همان ها گریم و ساخت نقابرا در ۱۵ هزار سال پیش پایه گذارده اند!


45. آیا می دانستی کوه های آلپ درسال حدود یک سانتی متر بلند می شوند!


46. آیا می دانستی که همه نوزادان میگو نر متولدمی شوند و بعد از چند هفته بخشی از نوزادان به ماده تبدیل می شوند!


47. آیا می دانستیوزن کوه یخی متوسط الحجم بیست میلیون تن است!


48. آیا می دانستی حس بویایی انسان قادربه دریافت و تشخیص ده هزار بوی متفاوت است!


49. آیا می دانستی یک قطره آب دارای یک ‌صدمیلیارد اتم است!


50. آیا می دانستی که تعداد افرادی که سالانه از نیش زنبور می میرندبیش تر از کسانی است که سالانه از نیش مار می میرند!

 

/ 0 نظر / 9 بازدید