"لباس زرد براى مراسم تدفین"

مطمئنا اگر فقط به تصاویر نگاه کنید، با خود خواهید گفت که این پسر دیوانه است اما بهتر است زود قضاوت نکنید.

 http://www.funfun.ir

Barry Delaney و KevinElliott دو دوست صمیمی بوده که در افغانستان مشغول جنگیدن بودند. آن ها با یکدیگر قرار می‌گذارند که هر کدام از آن ها زودتر کشته شد، دوست دیگر در مراسم خاکسپاری لباس سبز و جوراب صورتی بپوشد.

 http://www.funfun.ir

پس از این قول و قرار barry Delaney  در 24سالگی بخاطر حمله موشکی کشته می‌شود و Kevin در مراسم خاکسپاری به این صورت به قولی که داده بود عمل می‌کند.

 http://www.funfun.ir

/ 0 نظر / 10 بازدید