آموزش زبان ترکی در 9 ثانیه ...

4- صدای ق به صدای گ و حرف گ در اول کلمه با صدای ق ادا می شود. در برخی موارد ق حذف میشود:

مثال:

قند > گند

گلابی >  قلابی

آقای رئیس >  آی رئیس

5- گاه حرف ی بعد از حرف با صدای کسره با صدای و تلفظ میشود:

مدیر> مدور

6- بعد از حروفی که در کلمه با صدای کسره ادا میشوند یک ی اضافه میشود:

مثال:

مثال > میثال

ابتدا > ایبتیدا

چراغ > چیراگ

7- حرف ک هیچگاه با صدای ک ادا نشده و بسته به موقعیت حرف در کلمه، موقعیت کلمه در جمله، نوع وضع عصبی گوینده، محل تولد گوینده، وضع آب و هوا و ... با صدای ش خ چ ق ادا شده و گاه اصلا ادا نمی شود:

مثال: من به تک تک سوالات شما پاسخ خواهم داد > من بی تشتچ سوالات شما پاسخ خواهم داد.

مرتیکه کثافت درست رانندگی کن > مرتیچه چثافت درست رانندجی چُن

سلام آقای دکتر > سلام آی دُهتر

زبان بیسیک > زبان بیسیخ

چکار می کنی؟ > چخار موخونو ؟

چُرَک > چُرَه (بمعنی نان در زبان ترکی)

8- معمولا افعال در حالت اول شخص به صورت دوم شخص بیان میشوند.

من با شما نبودم > من به شما نبودی !

9- ضمیر ملکی متصل دوم شخص به صورت سوم شخص بیان میشود:

حالت خوبه ؟ > حالش خوبی ؟

(با اندکی تصرف )

/ 1 نظر / 10 بازدید
روح الله عرب

اوی حامد خان چه خبره کشتی خودتو روح الله